Back to blogs+

Blogs

Khumbul'ekhaya needs ur Help

Lona nguKedibone Mpulane owasuka ekhaya e Tafelburg ngo 1995 ehamba nabangani bakhe, bethi beya Egoli ukuqala iqembu elifana ne Boom Shaka kanye ne Abashante, kodwa bona bezibiza ngokuthi yi “Talfelburg Ka-nete”, akaphindanga ukubuya, abangane bakhe babuya ngonyaka olandelayo u 1996, abangani laba bathi bamgcina ehlala nomlisa othile wase Nigeria ongaziwa ngegama. Unina uthi unethemba lokuthi uKedibone usaphila.Uma uke wayibona lentombazanyana, phakamisa ucingo usishayele noma bhala indaba phansi, uyithumele kwa khumbulekhaya@sabc.co.za.Mhlawumbe nawe ufuna usizo, noma ulahlekelwe isihlobo sakho, esandinda nje ngo Kedibone, uma kunjalo ungabe usapholisa Maseko, bhala indaba phansi uyithumele …. Hayi ke kuze kube ngokuzayo …
Share it!


Please login to comment

Meet the Blogger

More From this User