Back to group+

Blogs

Eish!!!! Uyitya Seyityiwe Ntangam!

Ndifumanise ukuba indoda yam ilale nelinye ihulazana. Ndathi xa ndimbuza waphika wathi "Ucinga ukuba mna sweetie ndinokulala nalamntu ulalwa ngumntu wonke? Hayi ke noko ndiyazithanda mna" Nam sibhanxa ndaqhatheka. Futhi ndithe ndakujonga mna nelahule andayibona into enokufunwa ngumntu wam kuye. I mean uyindoda egrand yena futhi uyayazi ukuba ndimpha kangoko efuna ebhedini futhi kamnandi. Yintoni ke enokumenza abeke ubomi bakhe esichengeni ngokulala nehulazana lentombi.

Bendingaqondanga ukuba emadodeni ikuku, yikuku qha. Akukhathaliseki nokuba ikweyiphi ipackage as long as iyikuku indoda izakuyitya. Uyakufika besithi "Ibengeyonto nje baby, andimthandi nokumthanda lamntana. Ndileli naye qha!". Ngathi ukulala oko akubalulekanga. Kaloku thina mantombazana isilalo nothando is one and the same thing. Kanti emadodeni zizinto ezahlukileyo. Bona bayakwazi ukulala nawe bengakuthandi futhi umntu de ahlalisane nawe kuba efuna ukufumana ikuku rhoqo. Basoloko befuna ukuba thina si-understande ukuba bangamadoda and bayabatywa. Ngathi thina asibatywa. Wakhe wayibona phi indoda ethi hayi ekukwini especially eza kuye on a silver platter. Futhi nathi siyabaxolela kuba sisithi siyabathanda futhi soze sibafumane abahlukileyo. I just think that amadoda think with incanca yabo too much!

Kodwa wena mawukhe utyiwe yenye indoda nje, ibangathi you have commited a mortal sin. Bacinga ukuba sizakunyamezela njani ukubabukela befaka iincanca zabo kwezikuku. Lamsindo nobuhlungu babuvayo xa besiva ukuba batyelwe bobu nathi sibuvayo everytime behamba besitya. Mna andifuni nokuba niziqhathe nicinge ukuba thina asityiwa xa nisitya. Sityiwa nqo. Futhi thina siyanogqitha apha ekuxokeni nasekuphikeni izinto. Thina sine-files of every lie we have ever told and qho sisoloko sixoka to cover it all up. Nina you just lie to cover your last lie. That is why we are so good at hiding it xa utyelwa. Xa uyibhaqile intombi kuzobe ibifuna ukubhaqwa.

Kaloku ikuku ayixeli xa ikhe yatyiwa. Futhi ibamnandi gqitha kuba kuzobe idumbile. Uyakufika urheme ethe nca engazi ukuba uyitya ityiwe. Futhi ke thina xa sinomntu osityayo already sibanothando gqitha apha kuwe kuba siphethwe sisazela. Asifani nani thina, nina xa nithe ti yintombi entsha

- Nigeza! Hayi thina sikholwa kukwenza izinto xa kumnandi so that ungayazi nento eqhubekayo. Sivele sikugqebhe idumakazi ungacingelanga.

So ndoda ukuba ukhe walala namanye amantombazana more than once and your partner knows about it. Chances are uyitya ityiwe bhuti!

Share it!


Please login to comment

Meet the Blogger

More From this User